Cíle projektu

 • vytvořit tým předních domácích a zahraničních expertů zaměřený na rozvoj a využití metod environmentální metabolomiky a ekofyziologie rostlin,
 • integrace týmu do mezinárodních excelentních sítí v oblastech environmentální metabolomiky, ekofyziologie suchozemských ekosystémů, stresové biologie a fenotypizace, a to formou:
  • spolupráce v rámci mezinárodních vědeckých sítí a konsorcií,
  • bilaterální spolupráce s předními vědeckými institucemi,
  • bilaterální spolupráce s předními vědeckými institucemi,
 • rostlin.pochopení dopadů globální změny na metabolismus rostlin,
 • poznání molekulární podstaty aklimace a adaptace rostlin k environmentálním stresům,
 • rozšíření znalostí o působení vnějších vlivů na cykly uhlíku a dusíku,
 • poznání transportu a degradace toxických látek v prostředí,
 • transfer poznatků formou:
  • pořádání letních tréninkových škol,
  • mezinárodní vědecké konference,
  • zapojení členů týmu ve výuce studentů magisterských a PhD studijních programů.