Akce

Tréninková škola Prof.dr. Reinhart Ceulemans, dr.hon.c. (University of Antwerp, Belgium)
Scientific project writing

Ve dnech 21.-23.9. 2015 proběhla v areálu CVGZ tréninková škola pro PhD studenty a mladé vědecké pracovníky zaměřená na problematiku psaní grantových projektů. Součástí kurzu byly i základy správné tvorby a prezentace vědeckých plakátových sdělení a základy správné etiky ve vědecké praxi. Kurz byl veden prof. R. Ceulemansem (University of Antwerp, Belgie). V rámci tréninkové školy byly diskutovány zejména následující témata: struktura různých typů grantových žádostí od short-term scientific mission až po žádosti o udělení velké infrastruktury, základy přípravy grantové žádosti – zejména přípravy kvalitního abstraktu a názvu projektu, formulace hypotéz a pracovních cílů, správné pojetí metodologické části grantu a vytvoření realistické časové osy jeho řešení. Pozornost byla utváření finančního rozpočtu grantové žádosti, doplněná celou řadou konkrétních příkladů jak úspěšných, tak neúspěšných grantových žádostí. U neúspěšných grantových žádostí byly rovněž diskutovány oponentní posudky a možnosti vylepšení původních grantových žádostí. Nemalá pozornost byla dále věnována otázkám správného jazykového stylu, formulování profesního životopisu a etickým otázkám (např. při práci s GMO rostlinami). Účastníci kurzu měli možnost představit název a abstrakt vlastního grantového projektu a prof. Ceulemans ve společné diskusi i písemnou formou vyjádřil řadu podnětných typů na úpravu/vylepšení původních návrhů.

Soubory ke stažení:
Session One.pdf
Session Two.pdf


Seminář zahraničního experta: dr. Keith Reinhardt
How will climate change affect physiology and structure of dominant shrubs in water-limited ecosystems? Leaf- to community-scale evidence from long-term, experimental manipulations.

Dne 11.9. 2015 proběhl v přednáškovém sále Mendlovy univerzity v Brně seminář pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů zaměřený na problematiku výzkumu změn fyziologických vlastností a struktury dominantních druhů dřevin ve vodou limitovaných ekosystémech Dr. Reinhardt seznámil posluchače s problematikou studia dopadu klimatických změn na pouštní ekosystémy v USA a dále představil dva konkrétní experimenty, kterým se jeho výzkumný tým zabýval. V obou případech zdůraznil dr. Reinhardt nutnost studia odezvy na různých hierarchických úrovních a v různých časových měřítcích.

Soubory ke stažení:
Reinhardt_Sep2015.pdf


Seminář zahraničního experta Dr. Alexandra Burges (University of Nottingham, UK)
Exploring the Light Environment within Complex Crop Canopies using 3D Reconstruction and Ray Tracing

Dne 3.9. 2015 proběhl seminář pro akademické pracovníky a studenty doktorských studijních programů zaměřený na problematiku 3D snímkování a rekonstrukce 3D modelů na úrovni jednotlivých rostlin a porostu, a využití těchto modelů pro vyhodnocení změny světelných podmínek v porostu a modelování fotosyntézy. Tato přednáška byla prezentována Alexandrou Burgess, která patří do jedné z nejvýznamnějších skupin zabývajících se 3D modelováním rostlin a fyziologických procesů, vedené Assoc. Prof. Erikem Murchie na The University of Nottingham. V rámci této přednášky se A. Burgess věnovala základním principům 3D snímání rostlin s využitím stereoskopické metody (snímání obrazu z více úhlů), rekonstrukci modelu a vyhodnocení listové plochy. Byly prezentovány hlavní přednosti a nedostatky stereoskopické metody.

Soubory ke stažení:
ABurges_Presentation.pdf


Tréninková škola doc. David Hampel (Mendlova univerzita v Brně)
Tréninková škola pokročilých statistických metod a jejich aplikace v biologických vědách

Ve dnech 5.-7.8. 2015 byl v areálu Centra výzkumu globální změny AV ČR uspořádán „Kurz pokročilých statistických metod“. Tento kurz byl veden doc. Davidem Hamplem (Mendlova univerzita v Brně). V rámci kurzu byly probírány zejména následující oblasti: lineární a nelineární regrese, testy normality, testování shody dvou přímek, ANOVA a základy analýzy hlavních komponent. Účastníci měli možnost aplikovat přímo svá data v řadě praktických ukázek realizovaných v rámci softwaru Statistika.

Soubory ke stažení:
01-Regrese.pdf
02-Normalita.pdf
03-ANOVA.pdf
04_Shoda_primek.pdf
05_PCA.pdf


Workshop za účasti zahraničního experta (prof. M.A.K. Jansen)
Interactive effects of UV radiation: An UV workshop.

Ve dnech 3.-4.8. 2015 proběhl workshop zaměřený na problematiku vlivu ultrafialového záření na rostliny. Workshop proběhl za účasti zahraničního experta prof. dr. Marcel A.K. Jansena (University College Cork, Irsko). Workshopu se zúčastnily dvě skupiny českých odborníků v oblasti problematiky vlivu UV záření na vyšší rostliny soustředěné kolem dr. K. Klema (CVGZ) a dr. M. Štrocha (OU v Ostravě). Workshop byl věnován (1) prezentaci a diskusi nepublikovaných výsledků a (2) přípravě společného review článku na téma interakce vlivu UV záření a dalších environmentálních faktorů spojených s globální změnou klimatu (koncentrace CO2, teplota, sucho, minerální výživa, intenzita a spektrum radiace). Příprava této publikace bude následně základem přípravy mezinárodního grantového projektu zaměřeného na problematiku vlivu globální změny či problematiku zachování bezpečnosti a kvality potravin v rámci Horizon2020.

Soubory ke stažení:
MJ_UV_reviews.pdf
OU_CrossTolerance.pdf
KK_UV_Barley.pdf
MS_RGB_barley.pdf


Seminář zahraničního experta: Heta Mattila, PhD. (University of Turku, Finland)
Photoinhibition of Photosystem II

Posluchači byli seznámeni s regulací elektronového fotosyntetického transportu a mechanismy fotoinhibice fotosystému II. Byly prezentovány vybrané výsledky teplotní závislost fotoinhibice na izolovaných částech tylakoidních membrán. Zvláštní pozornost byla věnována dvěma možným příčinám fotoinhibice, tzv. rekombinační reakce a produkce singletového kyslíku.

přednáška-HetaMattila.pptx


Seminář zahraničního experta: dr. Amparo Rosero
Response to abiotic stress: understanding and using plant natural strategies to mitigate global climate change

Dne 26.6. 2015 proběhl seminář zaměřený na téma poznávání evolučních strategií rostlin k působení abiotických stresů za účasti dr. A. Rosero z Kolumbijského institutu pro zemědělský výzkum – Corpoica. V rámci přednášky byla mimo jiné prezentována aklimace rostlin k salinickému stresu, kdy rostliny překonávají tento stres např. ukládáním přijatých solí do pokožkových útvarů, jako jsou trichomy. Byl rovněž prezentován institut Corpoica, který se zabývá šlechtěním a výzkumem zemědělských plodin pěstovaných v Kolumbii.

přednáška-Rosero.pdf


Realizace konference: Global Change: A Complex Challenge

The 4th annual “Global Change: A Complex Challenge” conference was held in Brno, Czech Republic from 23 to 24 March 2015. The aim of this conference was to provide opportunity for early-stage researchers to present their findings while facilitating the identification of that work’s place within worldwide research on global change. The conference programme was structured around invited lectures from leading scientists (John Grace, University of Edinburgh, Scotland; Michel Déqué, Météo-France National Centre for Meteorological Research, France; Miina Rautiainen, University of Helsinki, Finland; Wolfram Weckwerth, University of Vienna, Austria; and Tatiana Kluvánková, Slovak University of Technology & Slovak Academy of Sciences, Slovakia). Accordingly, the four sessions reflected the main research interests at the Global Change Research Centre, which encompass new advances in atmospheric sciences, biosphere sciences, impact studies and molecular adaptations, and societal challenges.
Twenty-four special reports selected from the submitted abstracts covered the full range of conference topics from climate modelling, analysis of climate variability and change, atmospheric chemistry, applications of remote sensing, eddy-covariance and statistical approaches in investigating ecosystems, measurement of greenhouse gases fluxes, applications of omics techniques in ecological and impact studies, ecological and biophysical plant physiology through changes in socio-economic relationships, land use, and ecosystem services induced by global change. Junior investigators presented their best ongoing research at a poster session as well as in the form of 3-minute flash talks (62 in total).

Program konference.pdf
Sborník.pdf
Sborník_abstraktu_2015.pdf


Tréninková škola Prof.dr. Reinhart Ceulemans, dr.hon.c. (University of Antwerp, Belgium), Prof. em. Sune Linder (Swedish University of Agricultural Sciences)
Environmental Sciences: From Experiments to Publications.

Ve dnech 2.-4.2. 2015 proběhla tréninková škola pro PhD studenty a mladé vědecké pracovníky zaměřená na problematiku vědecké práce a publikování vědeckých výsledků v přírodovědných oborech. Tréninková škola byla vedena prof. R. Ceulemansem za asistence prof. S. Lindera.
V rámci tréninkové školy byly diskutovány zejména následující témata: práce s literaturou a vyhledávání informací ve světových databázích, formulování pracovní hypotézy, příprava experimentálního designu, zpracování dat a příprava jejich grafických výstupů (grafy, tabulky), správné používání jednotek SI a publikace těchto výsledků v odborných časopisech. Prof. Linder se pak ve zvláštní přednášce zaměřil na nejčastější chyby, kterých se dopouštějí přednášející během prezentací vědeckých výsledků na konferencích/seminářích.
Součástí tréninkové školy byly rovněž krátké prezentace účastníků, které měly za cíl osvojení si základního pravidla prezentace výsledků od formulování hypotézy, přes prezentaci centrálního grafu po formulování „take-home message“, tzv. backbone. Prof. Ceulemans a prof. Linder interaktivně na tyto prezentace reagovali s řadou podnětných připomínek.

Class 1-General_structure-why publish.pdf
Studentské prezentace (22 prezentací)


Seminář zahraničního experta: dr. Silvano Fares
BVOC emissions and tropospheric ozone removal from crop and forest species

Ve dnech 8.–9.1. 2015 proběhl seminář zaměřený na problematiku emisí biogenních volatilních organických látek a troposférického ozonu. Hlavním přednášejícím byl dr. Silvano Fares z výzkumné instituce CRA-RPS Centro di Ricerca per lo Studio delle relazioni fra pianta e suolo, Řím, Itálie; přední světový odborník. Kromě dvou bloků přednášek probíhaly konzultace s PhD studenty a plánování společných experimentů v roce 2015.

prezentace dr. Silvana Farese ke stažení


Tréninková škola dr. Marcel A.K. Jansen (University College Cork, Irsko)
Plant Stress Biology: Introduction and Challenges.

Ve dnech 10.-12.11. 2014 proběhla tréninková škola pro PhD studenty a mladé vědecké pracovníky zaměřená na problematiku vlivu stresu na biologické systémy. Hlavním přednášejícím byl dr. Marcel A.K. Jansen. Byly odpřednášeny tři bloky přednášek: (1) terminologie stresu ve fyziologii rostlin, (2) vliv UV záření na rostliny a (3) význam a aplikace modelového organismu Lemnaceae. Ve druhé části tréninkové školy absolvovali účastníci praktická měření (rychlost asimilace CO2, fluorescence chlorofylu, spektrálních indexy rostlin, stanovení obsahu chlorofylu v listech).

prezentace - Introduction-Brno - dr. Marcela A.K. Jansena ke stažení
prezentace - UV-B Brno - dr. Marcela A.K. Jansena ke stažení
prezentace - Lemna-Brno - dr. Marcela A.K. Jansena ke stažení


Seminář: doc. Josef Jampílek
Application of Nanoparticles in Pharmacy - Overcoming BBB

Dne 4.11. 2014 proběhl pracovní seminář s doc. dr. Josefem Jampílkem (Ústav chemických léčiv Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno). Doc. Jampílek je předním odborníkem na výzkum nanoléčiv a dlouhodobě spolupracuje s laboratoří metabolomiky CVGZ AV ČR.
Ve druhé části semináře se dr. Michal Oravec (CVGZ) věnoval konkrétním metodickým postupům při analýze léčiv v mozkové tkáni krys pomocí přístupů HPLC-MS.

prezentace doc. Josefa Jampílka ke stažení


Seminář: dr. Petr Vítek
Raman spectroscopy of phototrophic microbial communities from extreme Earth environments: Stories from the Atacama Desert and Mojave Desert.

Dne 6.10. 2014 proběhl v seminární místnosti Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (Bělidla 4a, Brno) seminář pro akademické pracovníky CVGZ a studenty doktorských studijních programů zaměřený na problematiku aplikace Ramanovy spektroskopie v biologických vědách za účasti předního českého experta dr. P. Vítka (UK v Praze).

prezentace dr. Petra Vítka ke stažení


Seminář zahraničního experta: dr. Petra Dreveňáková
Štruktúrne a funkčné vlastnosti fotosyntetického aparátu pšenice v podmienkach sucha

Dne 18.9. 2014 proběhl seminář zaměřený na problematiku vlivu sucha na produkci zemědělských plodin. Dr. Dreveňáková seznámila posluchače s metodikami stanovení limitací fotosyntézy pomocí gazometrických a fluorescenčních metod u různých genotypů pšenice. Ukázala význam zvýšené mezofylové vodivosti k difuzi CO2 v podmínkách sucha a změny v množství a aktivitě enzymu Rubisco.

prezentace dr. Petry Dreveňákové ke stažení


Dvoudenní seminář zahraničního experta projektu dr. Xiaolianga Suna
Principles and Practices on Analyzing Metabolomics Data

Ve dnech 3.-4.7. 2014 proběhl dvoudenní seminář se zahraničním expertem projektu Dr. Xiaoliang Sunem. Dr. Sun posluchačům postupně představil základní metodické přístupy statistického zpracování dat v environmentálních vědách. Hlavní pozornost věnoval zpracování dat environmentální metabolomiky. Zvláštní pozornost byla věnována problematice vlivu zvýšené intenzity UV záření a aplikaci statistického nástroje COVAIN na tyto experimentální data.

prezentace dr. Xiaolianga Suna ke stažení


Seminář zahraničního experta
Ecometabolomics. Current cooperation and future challanges of cooperation between CREAF and CzechGlobe

Dne 23.5. 2014 proběhl seminář se zahraničním expertem dr. Albertem Gargallem Garigou z Autonmoní University v Barceloně, Centra pro ekologický výzkum a lesnické aplikace (CREAF), Španělsko. Přednášku dr. Gargallo rozdělil do tří částí. V první části se věnoval obecně tématu environmentální metabolomiky, různým metodickým přístupům a zpracování a vyhodnocování dat v rámci centra CREAF. Ve druhé části přednášky se dr. Gargallo věnoval podrobně výsledkům studia změn v metabolomických profilech rostlin vystavených stresu suchem. Ve třetí části přednášky, která postupně přešla do diskuse, se dr. Gargallo věnoval společné problematice studované v rámci CVGZ AV ČR a CREAF, Barcelona. Dr. Gargallo nastínil možné oblasti spolupráce, zejména zájem CREAF o kombinaci metodických přístupů NMR (nukleární magnetická rezonance) a HPLC-MS / GC-MS (kapalinová a plynový chromatografie s hmotnostní detekcí).

prezentace dr. Gargalla ke stažení


Pracovní seminář RNDr. Jiřího Kubáska
Účast na PhD kurzu stabilních izotopů SIFER 2014, Nancy, Francie seznámení s pracovištěm INRA

Dne 25.4.2014 proběhla přednáška RNDr. Kubáska o zkušenostech získaných v rámci PhD kurzu stabilních izotopů SIFER 2014, Nancy, INRA, Francie. J. Kubásek představil posluchačům metodu stanovení základních stabilních izotopů (C,N,O,H) a přednesl úvod do problematiky izotopové diskriminace rostlin. Ve druhé části prezentace představil J. Kubásek průběh absolvovaného kurzu, předal posluchačům prakticky nabyté zkušenosti a informoval o záměrech, rozšíření a možnostech laboratoře stabilních izotopů na CVGZ v Brně. RNDr. Kubásek předal rovněž zájemcům kontakty na zahraniční odborníky, kteří se zabývají problematikou stabilních izotopů.

prezentace RNDr. Kubáska ke stažení


Dvoudenní seminář zahraničního experta projektu dr. Carlo Calfapietry
Current opinions, trends and challenges in plant ecological physiology, climate change and urban forestry research

Ve dnech 23.-24.4. 2014 proběhl dvoudenní seminář se zahraničním expertem projektu ENVIMET dr. Carlem Calfapietrou. Dr. Calfapietra odpřednášel posluchačům tři bloky témat: (1) vliv zvýšené koncentrace CO2 a vzdušných polutantů na fyziologii a růst rostlin, (2) problematiku emisí volatilních organických látek biogenního původu a jejich vztah k fyziologii rostlin a změnám v chemizmu atmosféry a (3) představil aktuální témata v oblasti studia městské zeleně a městských lesů (Green Infrastructure). Přednáškové bloky byly následovány diskusí k daným tématům.

1. prezentace dr. Calfapietry ke stažení
2. prezentace dr. Calfapietry ke stažení
3. prezentace dr. Calfapietry ke stažení


Celodenní odborný seminář pro studenty UP v Olomouci
Základní principy ekofyziologie rostlin a uhlíkového cyklu

Dne 20.3. 2014 proběhl celodenní seminář pro studenty UP Olomouc věnovaný problematice ekofyziologie rostlin. Přednášející (dr. Mirka Šprtová a doc. Otmar Urban) představili studentům ve dvou blocích základní poznatky o fotosyntetické asimilaci uhlíku a vlivu environmentálních faktorů, které tuto asimilaci ovlivňují.

prezentace dr. Šprtové ke stažení
prezentace dr. Urbana ke stažení


Pracovní seminář ing. Stanislava Juráně
Emission of biogenic organic compounds, introduction of departement of CRA-RPS, Roma, Italy

Dne 11.3.2014 se uskutečnila přednáška ing. Stanislava Juráně o zkušenostech získaných v rámci stáže na ústavu CRA-RPS v Římě, Itálie. Ing. Juráň představil posluchačům metody používané pro monitoring emisí volatilních organických látek biogenního původu. Byly představeny laboratoře a pracovní prostřední CRA-RPS. Pozornost byla zaměřena i na strukturu centra, jakožto i způsob organizování porad za účelem dosažení maximální efektivity při výzkumu. V druhé části prezentace se ing. Juráň zaměřil na terénní měřící kampaň, která se konala na měřící stanici u Říma v Castelporzianu v termínu 7. – 23.1.2014.

prezentace ing. Juráně ke stažení


Pracovní seminář dr. Kateřiny Macháčové
Nitrous oxide (N2O) and methane (CH4) emissions from Pinus sylvestris

Dne 7.2. 2014 se uskutečnila přednáška dr. Kateřiny Macháčové o zkušenostech získaných v rámci stáže na University of Helsinky Finsko, experimetální stanice Hyytiala. Součástí přednášky byla prezentace výsledků získaných v rámci měřící kampaně. Dr. Macháčová představila posluchačům mechanismus a fyziologickou podstatu emise skleníkových plynů, zejména CH4 a N2O, z různých částí ekosystémů. Ve druhé části své prezentace představila základní výsledky studia toků těchto plynů mezi atmosférou a boreálními lesy reprezentovanými zejména borovicí lesní.
prezentace dr. Macháčové ke stažení


Letní tréninková škola:
“Emissions of Biogenic Volatile Organic Compounds: A Link between Plant Physiology and Metabolomics”
 
Ve dnech 20.–26.8. 2013 byla v rámci OP VK projektu ENVIMET uspořádána letní škola za účasti zahraničních specialistů z Institute of Agro-Environmental & Forest Biology, CNR, Itálie – Dr. Ilaria Lusini a Dr. Gabriele Guidolotti.
Letní školy se zúčastnili studenti PhD studijních programů (Mendlova univerzita Brno, Jihočeská univerzita ČB, Ostravská univerzita v Ostravě) a post-doktorandů Centra výzkumu globální změny. Program školy byl zaměřen na studium emisí volatilních organických látek biogenního původu v polních podmínkách.

Účastníci kurzu, který probíhal na pracovišti CVGZ v Brně a na experimentální stanici Bílý Kříž v Moravskoslezských Beskydech, získali teoretické informace i praktické dovednosti o měření asimilační aktivity rostlin, možných způsobech vzorkování volatilních látek, způsobech stanovení spektra emitovaných volatilních látek a stanovení jejich koncentrace. Účastníci kurzu měli možnost si prakticky vyzkoušet měření rychlosti asimilace CO2 (infračervená spektroskopie) a emisí volatilních látek (plynová chromatografie s hmotnostní detekcí) ze slunných a stinných větví smrku ztepilého. Součástí letní školy byly i prezentace o úloze volatilních látek v rostlinách, zejména při jejich stresové zátěži, a jejich emisích z různých typů ekosystémů.

Prezentace: